twitter facebook draugiem Strencu Biblioteka - Jaunklidža attīstība

Plāņu pagasta Jaunklidža ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta virzība

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste 04.10.2012. 10:22   Izdrukāt
Valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" un Strenču novada dome š.g. 27.aprīlī parakstīja Vienošanos par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā" (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007) realizāciju. Projektam ir piesaistīts arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums.

Jaunklidža ciemā nav izbūvēta centralizēta notekūdeņu savākšanas sistēma, tādēļ mājsaimniecības notekūdeņus uzkrāj individuālos krājrezervuāros vai septiķos, kuru atbilstību vides aizsardzības prasībām esošajā situācijā pašvaldībai nav iespējams nodrošināt.

 

Projekta realizācijas rezultātā 84.3% Jaunklidža ciema iedzīvotāju paredzēts nodrošināt ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes pakalpojumiem, veicot artēziskā urbuma un ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kā arī jaunu ūdensapgādes tīklu izbūvi. Projekta ietvaros, izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 84.3% ciema iedzīvotāju paredzēts nodrošināt arī ar centralizētiem notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem. Atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem notiek tehniskā projekta izstrāde. To izstrādā SIA „Belss".

 

Valsts Vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde 23.07.2012. sagatavoja tehniskos noteikumus paredzētajai tehniskā projekta izstrādei. Tai pat laikā pārvaldē tika saņemta zemnieku saimniecības „Vīcepi-1" īpašnieces sūdzība par to, ka varbūtēji no jaunajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadgrāvī ieplūstošie attīrītie notekūdeņi piesārņos novadgrāvja ūdeni, no kura, kā iesniegumā minēts, zemniece dzirdina govis un nākotnē, atbilstoši 16.11.2011. pieņemtajam Strenču novada Teritorijas plānojumam, paredz rekreācijas dīķa izveidošanu.

 

Pamatojoties uz šo iesniegumu, Valmieras reģionālā vides pārvalde pieņēma Lēmumu par grozījumiem izdotajos tehniskajos noteikumos, nosakot, ka jāizbūvē papildus attīrīšanas elementi. Šādu papildus attīrīšanas elementu projektēšana un izbūve, pēc pašvaldības aprēķiniem, var sadārdzināt projekta izmaksas tādā pakāpē, ka ministrija tās neakceptē.

 

Tādā gadījumā novada dome būtu spiesta pieņemt lēmumu par Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru laušanu un projekta pārtraukšanu.

 

Lai rastu kompromisu starp ciema iedzīvotāju interesēm, kam ūdenssaimniecības projekta realizācija ir nepieciešama, un zemnieku saimniecības interesēm, pašvaldība mēģina rast problēmas risinājumu, tehniskajā projektā paredzot citu attīrīto notekūdeņu izplūdes vietu.

 

 

Projekts tiek realizēts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.1. pasākuma „Vide" 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros.

http://www.ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=28796

Pagasta dzīves centrs – bibliotēka


01.08.2012 LA.lv


Sākam jaunu rubriku, kurā ik trešdienu uzklausīsim kādu lauku bibliotēkas darbinieku.
 Līga Rābante, bibliotēkas–saieta nama "Jaun-
klidzis" vadītāja, bibliotēkā strādā kopš 1984. gada: "Jaunklidzī dzīvo nedaudz vairāk kā 200 cilvēku, un šeit tāpat kā daudzviet mazajos Latvijas pagastos bibliotēka palikusi vienīgā sabiedriskā ēka.

 

Kopš 2010. gada oktobra bibliotēka atrodas jaunā, skaistā, gaišā un plašā ēkā. Pēc projekta ēka tika celta kā saieta nams, un šie divi vārdiņi mums uzliek papildfunkcijas, jo cilvēki ar tiem saprot un gaida ko vairāk.

Šogad Pēteros Jaunklidža bibliotēkā–saieta namā notika dokumentālās filmas "Dzīves centrs" pirmizrāde. Filma radīta pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" (3TD) ietvaros, kuru līdzfinansē Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonds un īsteno valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas". Filmas pamatā ir veiksmes stāsts par Jaunklidža bibliotēku–saieta namu, tās daudzveidīgo piedāvājumu un nozīmi vietējās sabiedrības dzīvē. Sadarbībā ar novada pašvaldību reizi mēnesī Jaunklidža bibliotēkā apmeklētājus pieņem sociālā darbiniece, pagasta pārvaldes vadītāja, pie kuras iedzīvotāji var nomaksāt komunālos rēķinus. Reizi nedēļā konsultācijas sniedz ģimenes ārste. Vienreiz mēnesī pieejami frizieres pakalpojumi. Piedalāmies informācijas apmaiņā starp iedzīvotājiem un novada pašvaldību vai pagasta pārvaldi.

 


Bibliotēkas vienmēr bijušas kultūras, izglītības un informācijas ie
stādes savās apdzīvotajās vietās. Mēs jau nedarām neko vairāk vai citādi kā citas manas kolēģes. Pilsētu un pagasta centru bibliotēkās šīs papildfunkcijas nav aktuālas, jo turpat blakus katra institūcija darbojas atsevišķi. Bet mūsu, jaunklidziešu, vēlme ir, lai pakalpojums iespēju robežās nāktu tuvāk iedzīvotājam.


Lai pilnveidotu un dažādotu savu darbu, sadarbojamies ar visām novada iestādēm, kā arī citām organizācijām, kas izsaka vēlmi pie mums rīkot savus pasākumus. Novada piecas bibliotēkas savstarpēji cieši sadarbojas. Kultūras pasākumu un koncertu organizēšanā izveidojusies laba sadarbība ar novada kultūras centru un Strenču mūzikas skolu. Sadarbojamies ar tūrisma un informācijas centru, attīstības un plānošanas departamentu, novada dzimtsarakstu nodaļu. Jaunās ēkas telpas pielāgojamas pat nelielām teātra izrādēm, jo grāmatu krājuma plaukti viegli pārvietojami. Notikušas pašdarbības kolektīvu izrādes un kora koncerts, tikšanās ar lauksaimniecības nozaru speciālistiem, netradicionālās medicīnas pārstāvjiem un citiem interesantiem cilvēkiem. Dažreiz pasākumu un izstāžu organizēšanā tiek iesaistīti vietējie iedzīvotāji.

Protams, visus šos pasākumus, pienākumus un 
notikumus nevarētu veikt, ja nebūtu attiecīgi izmantojamas vietas un telpas. Bibliotēkā esam divi darbinieki, un mums jābūt ieinteresētiem sadarboties ar visiem zinošajiem, uzticamajiem, jāprot uzklausīt un atrast kontaktu ar visām vecuma grupām, reizēm jābūt stingriem un prasīgiem, radošiem un drošiem, jo esmu pārliecinājusies – nekad nevar zināt, ko nesīs rītdiena. Īsumā tas ir veiksmes stāsts par pagasta pārvaldes, novada pašvaldības darbinieku, ēkas arhitekta Armanda Bisenieka, Jaunklidža iedzīvotāju sadarbību pareizajā laikā, pareizajā vietā un ar pareizajiem cilvēkiem."

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=356676:pagasta-dzves-centrs-bibliotka&catid=92:literatra&Itemid=207

Par Plāņu pagasta Jaunklidža ciema ūdenssaimniecības attīstību

Zaiga Auniņa, Strenču novada dome 07.05.2012. 15:20   Izdrukāt
Š.g. 27.aprīlī ir parakstīta Vienošanās starp Valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" un Strenču novada domi par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā" (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007) realizāciju.
Projekts taps ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Paredzētais projekta realizācijas ilgums - 18 mēneši.

 

Projekta ietvaros paredzēti šādi darbi:

>       Artēziskā urbuma rekonstrukcija

>      Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - 2093 m;

>       Ūdensapgādes tīklu izbūve - 123 m;

>       Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar jaudu 16 m3/dnn;

>       Kanalizācijas tīklu izbūve - 2110 m.

 

Projekta rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens ieguve un piegāde lietotājiem, uzlabots centralizētās notekūdeņu savākšanas pakalpojums un nodrošināta notekūdeņu atbilstoša attīrīšana. Līdz ar to tiks samazināta dzeramā ūdens noplūde, kā arī grunts un gruntsūdeņu piesārņošana ar neattīrītiem notekūdeņiem.

 

Izbūvējot papildus jaunus ūdensvada un kanalizācijas tīklus, ar kvalitatīviem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiks nodrošināti 172 lietotāji jeb 84,3 % no visiem Jaunklidža ciema iedzīvotājiem.

              Plānotās projekta īstenošanas kopējās izmaksas - 358639.55 LVL. 85 % no projekta attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - 249871.82 LVL.

 

Projekts tiek realizēts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.1. pasākuma „Vide" 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros.

http://www.ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=26937

Jaunais saieta nams – vienīgā sabiedriskā iestāde Jaunklidzī

Inga Karpova 16.06.2011. 12:35   Izdrukāt
Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka jau pusgadu darbojas jaunuzceltajā saieta namā. Jau pats nosaukums vēsta, ka darbs šajā skaistajā ēkā neaprobežojas tikai ar lasītāju apkalpošanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu, bet ar daudz ko vairāk.

Saieta namā viesojāmies nesen. Bibliotēkas vadītāja un saieta nama saimniece Līga Rābante mūs sagaida nedaudz pārsteigta, bet piekrīt pastāstīt par savu darbu un notikušajiem pasākumiem.

 

Notikusi pat laulību ceremonija
Bibliotekāre stāsta, ka viņas darbs neaprobežojas tikai ar bibliotēkas vadītājas amatu. Jaunā ēka uzliek arī dažādus cita veida pienākumus vietējās sabiedrības interesēs. Diemžēl Saieta nams ir vienīgā sabiedriskā vieta, kur jaunklidzieši var pulcēties vai vienkārši atnākt, lai aprunātos. Jaunklidzī nav ne pasta nodaļas, ne arī veikala.

 

Saieta namā iedzīvotājiem ir pieejami sociālie pakalpojumi, te ir pieejamas telpas kultūras un izglītojošiem pasākumiem. Jau notikuši semināri lauksaimniekiem, daiļdārzniekiem, ir izrādītas divas teātra izrādes, kā arī bijis Ziemassvētku pasākums pensionāriem.

 

L. Rābante ir gandarīta, ka gan teātra izrādes gan pasākumu apmeklējuši vismaz 40 vietējo iedzīvotāju. Tas esot labs rādītājs. Īpaši apmeklēta bija tikšanās ar zāļu tēju speciālistu dakteri Tereško.


Saieta namā maijā notika pat svinīga laulību reģistrācijas ceremonija. Reizi mēnesī bibliotēkas telpās apmeklētājus pieņem pagasta pārvaldniece un sociālā darbiniece. Reizi nedēļā savus pacientus te pieņem ģimenes ārste.

 

Lasa praktiskas dabas literatūru
Apskatot jauno mūsdienīgo, plašo un gaišo bibliotēku, redzam modernu pārvietojamo plauktu sistēma. Bibliotēkas apmeklētāji iecienījuši izlasīt žurnālus, kas saistīti ar praktiskām lietām un padomiem, piemēram, "Praktiskais Latvietis", "Zintnieks".

 

Lasītājiem patīk arī žurnāls "Ieva" un "Ievas Stāsti". Diemžēl bibliotēkas rocība ir tik maza, ka te nav pieejams vietējais laikraksts "Ziemeļlatvija". L. Rābante gan novērojusi, ka daži jaunklidzieši apmeklē laikraksta portālu www.ziemellatvija.lv.

http://www.ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=22219

Jaunklidzī atklātajā saieta namā rosina rīkot arī novada pasākumus

Sandra Pētersone 01.11.2010. 13:22   Izdrukāt
Plāņu pagasta Jaunklidža ļaudis sagaidījuši lielu notikumu. Sestdien ciematā atklāja saieta nama jaunbūvi, ko vietējie ar lepnumu dēvē par savu Gaismas pili. FOTO >>> ŠEIT!

Kopš Plāņu pagasts ir iekļāvies Strenču novadā, saieta nama būvi Jaunklidzī, ciematā ar aptuveni 100 iedzīvotājiem, ir pavadījušas diskusijas par šā projekta lietderību un nepieciešamību novada kontekstā. To svētku uzrunā pēc lentes svinīgās pārgriešanas atcerējās arī Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons.


"Par spīti skepsei atsevišķā sabiedrības daļā, ka šeit (Jaunklidzī, - redakcijas piezīme) nekas nav vajadzīgs, novada domes uzskats ir tāds, ka mums jānodrošina, lai šī vieta attīstītos. Un te cilvēkiem pietrūka telpu, kur pulcēties un izglītoties," uzsver pašvaldības vadītājs.

 

Vairāk lasiet rītdienas, 2. novembra, laikrakstā "Ziemeļlatvija"!

http://ziemellatvija.lv/portals/pagastos/raksts.html?xml_id=17259

Saieta nama atklāšana Jaunklidzī


Plāņos atklās jauno saieta namu

Inga Karpova 25.10.2010. 02:46   Izdrukāt
Sestdien, 30. oktobrī, pulksten 11.00 Plāņu pagasta Jaunklidzī notiks jaunuzceltā saieta nama atklāšana. Strenču novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte atklāj, ka ielūgums uz atklāšanas svētkiem nosūtīts arī bijušajai Latvijas prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai.

"Ziemeļlatvija" jau ir rakstījusi, ka nams tapis pēc arhitekta Armanda Bisenieka projekta. Viņš, veidojot savus projektus, parasti izmanto netradicionālu radošo pieeju.


"Beidzot ir īstenojies pagasta iedzīvotāju sapnis par savu pulcēšanās vietu," priecājas G. Gailīte. Saieta namā mājvieta būs Jaunklidža bibliotēkai un tās vadītājai Līgai Rābantei.

 

Namā iekārtota arī atsevišķa telpa ģimenes ārsta pieņemšanai. G. Gailīte skaidro, ka telpa, kurā varēs notikt dažādi pasākumi, radīsies, jo bibliotēkā plaukti būs pārvietojami.

Šogad Plāņu pagasta infrastruktūra ir jūtami attīstījusies

Aivars Zilbers 16.09.2010. 10:25   Izdrukāt
Šovasar Plāņu pagasta Jaunklidzī ir parādījies jauna un skaista nama korpuss. Strenču novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte zina stāstīt, ka topošais Plāņu pagasta saieta nams ir pats izskatīgākais visā novadā.

Novada domes izpilddirektors Aivars Auniņš stāsta, ka celtniecības darbi rit raiti un, visticamāk, ka līdz gada beigām Jaunklidža un Plāņu iedzīvotāji būs ieguvuši paši savu saieta namu. "Nama būvniecību sākām pavasarī un pašlaik lielākie darbi jau paveikti. Ir izveidots jumts, gandrīz jau pabeigta apkures sistēmas ierīkošana. Ēku apsildīsim ar zemes sūkņa palīdzību. Pašlaik notiek iekšējie apdares darbi un, domāju, nekādas aizķeršanās ar tiem nebūs," saka A. Auniņš.

 

Būvē par Eiropas un savu naudu
Saieta namā atradīsies Jaunklidža bibliotēka, arī ģimenes ārsta kabinets, interneta punkts, būs telpas dažādu pasākumu rīkošanai. Saieta namu ceļ Valmieras celtniecības firma "Bazalts". Darbus finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ar 64 tūkstošu latu pašvaldības līdzfinansējumu. Kopējās darbu izmaksas ir 164400 latu. Ēkas arhitekts ir Armands Bisenieks.


Plāņu pagastā tas nav vienīgais darbs infrastruktūras attīstībā. Pērn pašvaldība Plāņu ciematā atjaunoja tautas nama ārējo fasādi, bet iekšpusē otrā stāva izbūvei projektu ir sagatavojusi nevalstiskā organizācija "Kāre".


Savukārt šogad Strenču vidusskolas Plāņu filiālē ar Sorosa fonda atbalstu ir izveidots ģimenes atbalsta centrs.


Tagad tajā jau darbojas bērni. A. Auniņš stāsta, ka centrā ir iekārtota arī guļamistaba. Tajā varēs pārnakšņot bērni, kuru ģimenēs būs radušās problēmas ar audzināmo uzraudzīšanu un kopšanu. Centrā šie bērni var saņemt arī psihologa konsultācijas.


"Plāņi novada ietvaros attīstās. Nākotnē pagastā plānojam sakārtot ūdenssaimniecību, esam iecerējuši arī īstenot projektu par apgaismojuma ierīkošanu ciematā," saka A. Auniņš.

 

Atdzīvojusies arī sabiedriskā dzīve
Savukārt Plāņu tautas nama vadītāja Sarmīte Caune atzīst, ka ciematā ir atdzīvojusies arī kultūras un sabiedriskā dzīve. "Cilvēki labprāt piedalās dažādos pasākumos. Cenšamies organizēt tādus, par kuriem nevajag izdot pārlieku daudz naudas. Ļoti kupli apmeklēts bija Dzejas dienu pasākums. Ar 1. oktobri skolā sāks darboties bērnu popgrupa, kuru vadīs skolotāja Liesma Lore.


Pašlaik skolēni aktīvi gatavojas pogu ballei. Viņi paši sacer pasākuma scenāriju un izdomā, kādi priekšnesumi būtu vislabākie," stāsta S. Caune.


Viņa uzskata, ka saieta nams būs ieguvums Jaunklidzim un visam pagastam. "Esmu priecīga, ka Jaunklidzī būs šis skaistais nams. Plāņu ciemats no Jaunklidža atrodas diezgan patālu un ne vienmēr cilvēki var atbraukt uz tautas namu. Iegūs arī kopējā ainava. Patiesību sakot, cilvēki iespēju robežās to te pastāvīgi ir centušies uzturēt skaistu.

 

Tagad tā saucamie simtlatnieki Plāņu centrā ar novada ainavu arhitektes palīdzību ir izveidojuši skaistu puķu dobi, kā arī nokrāsojuši autobusu pieturas nojumi. Esmu ievērojusi, ka nekas arī netiek izpostīts. Acīmredzot tādēļ, ka paši cilvēki visu ir sakārtojuši," atzīst S. Caune. Viņa ir pārliecināta, ka Plāņu pagasts turpinās attīstīties, jo ciematā ir daudzi cilvēki, kuri nežēlojas par grūtajiem laikiem, bet domā un dara, lai laukos dzīve kļūtu interesantāka.

http://ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=16530


Jaunklidzī būs pašvaldības ēka, kur iedzīvotājiem pulcēties

Inga Karpova 08.06.2010. 08:19   Izdrukāt
Piektdien Plāņu pagasta Jaunklidzī topošā Saieta nama pamatos Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons iemūrēja kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Pie topošās sabiedriskās ēkas pulcējās arī Strenču novada izpilddirektors Aivars Auniņš, Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departamenta vadītāja Gita Siliņa, projekta autors arhitekts Armands Bisenieks, būvfirmas "Bazalts" valdes priekšsēdētājs Jānis Ozols, būvuzraugs Valdis Valainis, lai pirms pamatu ieliešanas ēkas pamatos iemūrētu kapsulu, kurā bez vēstījuma nākamajām paaudzēm ievietoja arī jaunceļamās ēkas attēlus, jaunāko laikraksta "Ziemeļlatvija" eksemplāru un naudas monētas. Tās ziedoja novada domes amatpersonas.

 

Ēka atgādinās riju
"Ziemeļlatvija" jau rakstīja, ka arhitekta A. Bisenieka izstrādātajā projektā redzams, ka saieta nams atgādinās senlatviešu riju, bet mūsdienīgu akcentu vienstāva ēkai piešķirs stiklotais jumts. Izpilddirektors A. Auniņš skaidro, ka pēc pašvaldību apvienošanās novada dome turpina īstenot bijušās Plāņu pagasta padomes ieceres.

 

Slapjā pavasara dēļ nedaudz gan iekavējās būvniecības darbu sākums, jo vieta, kur paredzēta ēkas celtniecība, ir mālaina, tāpēc ilgāku laiku tā bija par mitru. Ēka top uz pašvaldības zemes Strenču - Smiltenes šosejas malā netālu no vecās pienotavas drupām. Būvniecības darbus veic celtniecības firma "Bazalts" no Valmieras.


Saieta namā atradīsies bibliotēka un sabiedriskais interneta pieejas punkts, kabinets, kurā reizi nedēļā pacientus pieņems ģimenes ārste, telpa, kurā iedzīvotājus pieņems vietējās pārvaldes un novada darbinieki, kā arī neliela zāle, kur varēs notikt pasākumi un koncerti. Pašlaik pašvaldībai Jaunklidzī nepieder ēka, kur izvietot nepieciešamās iestādes. Vietējā bibliotēka atrodas privātā ēkā un tās uzturēšanas izdevumi sanāk salīdzinoši dārgi.


Iespēja uzbūvēt saieta namu radās, uzrakstot projektu Lauku atbalsta dienestam, lai piesaistītu Eiropas Savienības fondu naudu. Pašvaldības līdzfinansējumam bijusī Plāņu pagasta padome ietaupīja aptuveni 60 tūkstošus latu no novadu apvienošanās naudas - 200 tūkstošiem latu. Plānots, ka nama būvniecība jāpabeidz līdz gada beigām.

 

Pietrūkst karuseļu
"Jaunklidzī pietrūkt kultūras nama, kur notiktu pasākumi, koncerti vai teātra izrādes. Bērniem pietrūkt arī karuseļu," "Ziemeļlatvijai" stāsta pie būvlaukuma sastaptās skolnieces Ilze Šinkule un Kitija Miška. Meitenes priecājas, ka ceļ jaunu bibliotēku. Līdzšinējajai grāmatu krātuvei ar neesot nekādas vainas, tur ir pieejami pat četri datori, bet jaunajā būšot viss jauns.


Lai gan Plāņu pagastā līdz ar kultūras darba organizatores Sarmītes Caunes atnākšanu aktīvi atsācis darboties Plāņu tautas nams, tomēr jaunklidzieši ne īpaši apmeklē pasākumus Plāņos. Iespējams, jaunais saieta nams kļūs par iemeslu vietējo iedzīvotāju kūtruma aizdzīšanai un kultūras un sabiedriskās dzīves uzplaukumam. To vietējiem novēl ne vien novada administrācija, bet arī "Ziemeļlatvija".

http://ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=15078
SAIETA NAMA PAMATOS IEMŪRĒTA KAPSULA AR VĒSTĪJUMU NĀKOŠAJĀM PAAUDZĒM

Apskatīt komentārus (1)


2010-06-04


 Šodien, 4. jūnijā Plāņu pagasta Jaunklidzī topošā Saieta nama pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākošajām paaudzēm.

Vēsture top ik mirkli, ik stundu, ik dienu. Mēs šajā mirklī, šajā stundā, šajā dienā esam nākotnes vēstures liecinieki. Šodien, vienā no Strenču novada vēstures mirkļiem pie jaunbūvējamā Saieta nama Jaunklidzī pulcējās  Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons, izpilddirektors Aivars Auniņš, saimnieciskās darbības nodrošināšanas departamenta vadītāja Gita Siliņa, projekta autors, arhitekts Armands Bisenieks, būvfirmas SIA "Bazalts" valdes priekšsēdētājs Jānis Ozols, būvuzraugs Valdis Valainis, lai pirms pamatu ieliešanas iemūrētu ēkas pamatos kapsulu, kurā bez vēstījuma nākotnes cilvēkam tika ievietoti arī jaunceļamās ēkas attēli, jaunākais laikraksta "Ziemeļlatvija" eksemplārs un naudas monētas, ko klātesošie ielika kapsulā. Strenču pūtēju melodijām skanot, kapsula tika iemūrēta ēkas pamatos. Izskanēja laba vēlējumi ēkas būvniecības procesa veicināšanai un cerība un pārliecība, ka Saieta nams būs īpaša būve.

Ginta Gailīte, Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste.

http://strencunovads.lv/index.php?p=&lang=1357&a=2&b=1&lbu=4554

Tulkotājs
Ieejas forma
Kalendārs
«  Maijs 2018  »
PrOTCPkSSv
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0